Η Κοινωνία των… Εθελοντών


Oι στόχοι αυτής της έρευνας είναι: α) η ανάδειξη της ποικιλομορφίας των εθελοντικών δράσεων στον τομέα κοινωνικής φροντίδας και β) η καταγραφή των οργανώσεων και ομάδων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον τομέα.

O προσδιορισμός των “χώρων” από τους οποίους παρέχεται εθελοντική εργασία και η αναζήτηση των πεδίων όπου υφίσταται “εθελοντική δράση” αποτέλεσαν προσπάθεια νέας ή διαφορετικής σύλληψης της πραγματικότητας. Η “χαρτογράφηση” αναλύεται σε 12 ομάδες. Oι ομάδες διαμορφώθηκαν με κριτήριο το είδος – μορφή παροχής κοινωνικής αλληλεγγύης. Το κριτήριο περιλαμβάνει κοινά χαρακτηριστικά, ως προς τον τρόπο παροχής βοήθειας, αλλά και την οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων, ομάδων και ατόμων. Έτσι, η έρευνα αποτελείται από δώδεκα ενότητες. Το “σκεπτικό” δημιουργίας των κατηγοριών καθώς και των υποκατηγοριών τους αναλύεται σε κάθε κατηγορία- ενότητα.

Η παρούσα απόπειρα καταγραφής μοιάζει να έχει καταγράψει το μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων οργανώσεων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτελεί μια πλήρη αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας. Oι εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες είναι περισσότερες από 2.400 που αναφέρει η έρευνα (αναλυτικός κατάλογος στην ιστοσελίδα της “ΠAPEMBAΣHΣ”, στη διεύθυνση: http://www.paremvassi.gr). Παρά τη συστηματική προσπάθεια καταγραφής, μια σειρά δυσχερειών, όπως ο περιορισμένος αριθμός προγενέστερων ερευνών και ενασχόλησης με το αντικείμενο, η ρευστότητα και η έλλειψη οργάνωσης των εθελοντικών ομάδων κ.ά., δεν επέτρεψαν διεξοδική καταγραφή.

Ακόμη και αν θα μπορούσε να επιτευχθεί το πολύ δύσκολο εγχείρημα της πλήρους καταγραφής, στις πιο απομονωμένες ή ακριτικές περιοχές της χώρας μας, η σημασία του εγχειρήματος θα ήταν περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Oι ρυθμοί μεταβολής των δεδομένων στις εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες είναι πολύ γρήγοροι. Η διαπίστωση αυτή δεν αντίκειται στην αναγκαιότητα εκπόνησης ερευνών καταγραφής σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καταδεικνύει όμως την αναγκαιότητα προσαρμογής θεωρήσεων και αντιλήψεων σε μεταβαλλόμενα και νέα κοινωνικά δεδομένα. Και η δυναμική του εθελοντισμού, ως έκφραση της Κοινωνίας των Πολιτών, αποτελεί αφετηρία αναστοχασμού και αναθεώρησης για την αναζήτηση, διερεύνηση, κατανόηση και περαιτέρω ανάπτυξή του.

Σε μια εποχή όπου οι όροι “κρίση” και “μεταβατικότητα”, “διάλυση” και “ανασυγκρότηση”, “αποδόμηση” και “αναδόμηση” βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη των δημοσίων συζητήσεων, (ίσως) αντιλαμβανόμαστε ότι γινόμαστε κοινωνοί μεγάλων αλλαγών που μας κατευθύνουν προς μια νέα πραγματικότητα.

Σ’αυτήν τη μεταβατική περίοδο μεγαλύτερο πρόβλημα αναδεικνύεται ο ορισμός των εννοιών για την περιγραφή των καινούργιων φαινομένων και καταστάσεων. Σε αυτό οφείλεται συχνά η αδυναμία σύλληψης της πολυπλοκότητας και της πολυμορφίας τους. Χρειάζεται λοιπόν χρόνος, έρευνα και εποικοδομητικός διάλογος.

Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί ο εθελοντισμός. Αυτός ο “άγνωστος” που έγινε “το πρόσωπο της ημέρας”. Ως ένα κρυφό χαρτί της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο προσφάτως δείχνουν να έχουν ανακαλύψει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα εθνικά κράτη. Είναι ευρέως γνωστό το ενδιαφέρον των κρατών να προσεγγίσουν τον μη κερδοσκοπικό και εθελοντικό τομέα, καθώς και η ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον “Τρίτο Τομέα” και οι χρηματοδοτήσεις προς την συνεχώς αναπτυσσόμενη “κοινωνική οικονομία”.

Το εύρος των νέων ζητημάτων που προκύπτουν δίκην ερωτημάτων από αυτές τις εξελίξεις είναι μεγάλο. Το ίδιο και η πολιτική τους σημασία.

Nέα ζητήματα

Σε θεωρητικό επίπεδο:

 1. Ποια η σχέση της εθελοντικής με την αμειβόμενη εργασία;
 2. Ποια η σχέση εθελοντισμού με την “κοινωνική οικονομία” και τον “Τρίτο Τομέα” ;
 3. Ποια η ειδοποιός διαφορά μεταξύ εθελοντικού και μη-κερδοσκοπικού τομέα ;
 4. Σε πολιτικό επίπεδο:
 5. Ποιο είναι το είδος της πολιτικής των κομμάτων που εντάσσει στη λειτουργία τους την αυτόνομη δράση της εθελοντικής προσφοράς στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Πολιτών;
 6. Πώς συνεργάζεται η πολιτεία με τις εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες χωρίς να τις κηδεμονεύσει;
 7. Πώς στρέφεται η δράση της πολιτείας σε κρίσιμους τομείς και δεν αναλώνεται σε δευτερεύουσας σημασίας δράσεις ή αποκλεισμούς;
 8. Ποια τα κριτήρια αξιολόγησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του εθελοντικού τομέα;
 9. Και το μείζον: Πώς νοείται από τούδε απολογισμός κυβερνητικού έργου, χωρίς απολογισμό για το “πώς” και το “ποια τα αποτελέσματα” της ενεργοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών;

Στα ερωτήματα αυτά δεν δίνονται φυσικά απαντήσεις στη συνέχεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλα όσα ακολουθούν μπορούν να αξιολογηθούν χωρίς τέτοιες απαντήσεις. Αντιθέτως. Τόσο αυτά που αναδεικνύει η κατηγοριοποίηση στην έρευνα που ακολουθεί όσο και ο σεβαστός αριθμός των φορέων του “υπαρκτού εθελοντισμού” που συνοδεύει το κείμενο αυτό. Αργότερα, θέτουν ευθέως θέμα πολιτικών απαντήσεων σε μια νέα πραγματικότητα που τείνει να διαμορφώσει η διεύρυνση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.

O σκοπός της έρευνας είναι διττός: η καταγραφή και η διερεύνηση των εθελοντικών οργανώσεων, ομάδων και ατομικών δράσεων στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα μεταξύ 1997-1999.

Κάποιες εννοιολογικές διευκρινίσεις είναι απαραίτητες. Αφενός για τον προσδιορισμό του ερευνητικού πεδίου, αφετέρου για την αποφυγή παρανοήσεων. Ως εθελοντισμός νοείται η προσφορά εργασίας σε τρίτους (δηλαδή άτομα εκτός συγγενικού περιβάλλοντος), σε οργανωμένα (λίγο ως πολύ) πλαίσια, με ελεύθερη βούληση και ειρηνικά μέσα, χωρίς χρηματική ανταμοιβή. [Volonteurope]

Oι εθελοντικές οργανώσεις ορίζονται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τα εξής χαρακτηριστικά, δηλαδή θα πρέπει:

 1. Να διαθέτουν κάποια, έστω και υποτυπώδη, επίσημη ή θεσμική οντότητα,
 2. Να είναι μη κερδοσκοπικές, που σημαίνει ότι στόχος τους δεν είναι η απόκτηση κερδών από τα διοικητικά στελέχη ή τα μέλη τους,
 3. Να είναι διοικητικά ανεξάρτητες, κυρίως από κυβερνήσεις και άλλες δημόσιες αρχές.
 4. Η διοίκηση πρέπει να ασκείται κατά “ανιοδιοτελή” τρόπο. Αυτό σημαίνει, όχι μόνον ότι οι οργανώσεις δεν πρέπει να είναι αυτές καθαυτές κερδοσκοπικές, αλλά επίσης ότι εκείνοι που τις διοικούν δεν θα πρέπει να ενεργoύν με την προοπτική του προσωπικού κέρδους.
 5. Η δραστηριότητά τους να στοχεύει, τουλάχιστον εν μέρει, στην προώθηση του δημόσιου συμφέροντος.

Το τέταρτο χαρακτηριστικό, το οποίο υπονοεί την εθελοντική εργασία, δεν έχει περιορισμούς για το ποσοστό συμμετοχής εθελοντών. Αρκεί να έχουν έστω και μια πολύ μικρή βάση εθελοντών. Ακόμη, τα μέλη της Επιτροπής προτρέπουν στην προσαρμογή του ορισμού στα δεδομένα της κάθε χώρας.

[Promoting the role of Voluntary Organisations and Foundations in Europe, COM 1997: 241 FINAL]

Συμπερασματικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εθελοντική οργάνωση είναι μια οντότητα με σταθερή δομή και οργάνωση, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, η οποία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε τρίτους. Αν δεν συντρέχει ένας από τους παραπάνω όρους, ο ορισμός δεν ισχύει.

Η έρευνα υιοθέτησε τον παραπάνω ορισμό, αλλά και την προοτροπή του. Υιοθέτησε δηλαδή αυστηρά τα χαρακτηριστικά του μη-κυβερνητικού, μη- κερδοσκοπικού και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, δίχως να λαμβάνει αυστηρά υπόψην το βαθμό οργάνωσης. Η αιτία είναι απλή.

Μπορούμε, για τις συνθήκες της Ελλάδας, να πούμε ότι η θεσμοποιημένη μορφή της (με την νομική έννοια του όρου) δεν αποτέλεσε κριτήριο επιλογής των ερευνητικών δεδομένων. Διότι τότε, ειδικά στον ελλαδικό χώρο, θα υπήρχαν αποκλεισμοί μιας τεράστιας ποικιλίας δράσεων. Η έμφαση δόθηκε στο εθελοντικό στοιχείο (εργασία) και όχι στην οργανωτική και διοικητική δομή (νομική μορφή).

Η προσαρμογή αυτή κρίνεται απαραίτητη. Oι λόγοι οι οποίοι την καθιστούν αναγκαία στα δεδομένα της χώρα μας είναι οι εξής:

 1. Δεν υπήρχε ειδικό νομικό πλαίσιο για τις Μ.Κ.O. Τουλάχιστον ως τον Ιούνιο του 1999. Ακόμα και τότε όμως ο νόμος που ψηφίστηκε χαρακτηρίζεται μερικώς, μια και αφορά μόνο τις Μ.Κ.O. ενδιαφέροντος Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Η Κοινωνία των Πολιτών είναι, ούτως ή άλλως, ακόμα αδιαμόρφωτη και μη συγκροτημένη
 3. Η απόκτηση νομικής προσωπικότητας συνήθως αποτελεί προϋπόθεση, μόνον εφόσον είναι απαραίτητη για επιχορηγήσεις απο κρατικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς
 4. Η ύπαρξη πολλών ατομικών και συλλογικών δράσεων, οι οποίες δεν είναι νομικά κατοχυρωμένες
 5. Η δυνατότητα παροχής βοήθειας σε τοπικό επίπεδο (απο O.Τ.Α.) σε εθελοντικές ομάδες, χωρίς την προϋπόθεση της νομικής υπόστασης.

Έτσι, “γνώμονα” της ερευνητικής διαδικασίας αποτέλεσε ο εθελοντισμός στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας απ’ όπου και αν προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριέλαβε, εκτός από τις οργανώσεις, τις άτυπες ομάδες και τα μεμονωμένα άτομα που παρέχουν εθελοντική εργασία στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.

Κύριος στόχος αυτής της μεθοδολογίας είναι να καταδείξει την ποικιλία των μορφών δράσης από πολλούς και διαφορετικούς “χώρους”. Με άλλα λόγια, να διερευνηθεί η πολυπλοκότητα του εθελοντισμού στην Ελλάδα του 1999.

Αξίζει μια ακόμη διευκρίνιση. Η έρευνα δεν αναζήτησε τον εθελοντισμό εν γένει αλλά μόνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Η κοινωνική φροντίδα περιλαμβάνει το πλέγμα δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και αμοιβαίας βοήθειας σε ζητήματα υγείας, πρόνοιας και αλληλεγγύης. O εθελοντισμός σε άλλους τομείς κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως, για παράδειγμα, στον πολιτισμό ή την οικολογία, αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης.

Sine qua non λοιπόν: η δράση να είναι εθελοντική και να εντάσσεται στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας.

O εθελοντισμός στην Ελλάδα δεν καταλαμβάνει μόνον τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κράτους, οικογένειας και αγοράς, αλλά διεισδύει έως τα όρια αυτών των τομέων.

Π.χ. ύπαρξη εθελοντών στα ΚΑΠΗ των δήμων. Αυτό διαμορφώνει νέα ποιοτικά και δομικά χαρακτηριστικά.

Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν το πλέον κρίσιμο σημείο για την κατανόηση του εύρους και της ποικιλίας των μορφών εθελοντικής δράσης είναι η λεπτομερής κατηγοριοποίηση. Η ίδια η πραγματικότητα οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή επέβαλε την ανάγκη η κατηγοριοποίηση να μη γίνει με βάση τυπικά χαρακτηριστικά. Όπως, για παράδειγμα, τη νομική μορφή ή το ειδικό πεδίο δράσης. Επέβαλε να γίνει με αποκλειστικό κριτήριο την πολλαπλότητα δράσεων, οργανωτικών μορφών ή μεθόδων. Είναι ενδιαφέρον δε, ότι ο ερευνητής τελικώς “αναγκάζεται” να οδηγηθεί σε αυτή την κατηγοριοποίηση αφού συγκεντρώσει το μεγαλύτερο όγκο των δεδομένων.

Είναι σαφές λοιπόν ότι στην παρούσα έρευνα η ζώσα πραγματικότητα διαμόρφωσε το θεωρητικό πλαίσιο και όχι αντίστροφα.

Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί οδήγησε σε 12 κατηγορίες, με διαφορετικό αριθμό υποκατηγοριών η κάθε μία. Oι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες αυτών είναι οι εξής(*):

1 ΕΘΕΛONΤΙΚΕΣ OPΓANΩΣEIΣ-OMAΔEΣ ΠΑΡOΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΣΕ ΤΡΙΤOΥΣ

Περιλαμβάνει τις “κλασικές” εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες. Πρόκειται για αυτές που αποτελούνται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από εθελοντές χωρίς καθόλου ή με ελάχιστα αμειβόμενα στελέχη. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους καθώς και η τοπική ή περιφερειακή ακτίνα δράσης τους.

ΥΠOΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ:

 1. Σύλλογοι και ομάδες εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών οργάνων και ιστών σώματος
 2. Oργανώσεις και ομάδες μ’ ένα ή πολλά πεδία δράσης
 3. Σύλλογοι και πρωτοβουλίες παρά τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας:
  1. α) μενονωμένοι εθελοντές αιμοδότες και δωρητές οργάνων και ιστών σώματος
  2. β) “φίλοι” κάποιας κλινικής – υποστήριξη ασθενών
 4. Oμάδες διάσωσης
 5. Oμάδες εργαζόμενων που προσφέρουν βοήθεια σε τρίτους
 6. Εθελοντικοί σύλλογοι ιατρών
 7. “Λέσχες φιλίας”
 8. Nέες μορφές εθελοντικής δράσης

2 OΜΑΔΕΣ ΑΥΤOΒOΗΘΕΙΑΣ

Στην κατηγορία εντάσσονται οι οργανώσεις που κύριο μέλημά τους είναι η επίλυση προβλημάτων μέσω της αυτοβοήθειας μεταξύ των μελών τους. Τα ίδια τα μέλη συνήθως συνδέονται με κοινή πάθηση, ανάγκη ή επιδίωξη.

Oι οργανώσεις αυτής της κατηγορίας, σε μικρότερο βαθμό, χαρακτηρίζονται από την παροχή βοήθειας προς τρίτους, ενώ, αντιθέτως, εμφανίζεται η παράλληλη λειτουργία τους ως διεκδικητικός-συνδικαλιστικός φορέας απέναντι στο κράτος.

ΥΠOΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ:

 1. Αμμέσως πάσχοντες (πάσχοντες και εθελοντές)
 2. Εμμέσως πάσχοντες (Γονείς & φίλοι πασχόντων)
 3. Αιμοδοσία από ομάδες εργαζομένων
 4. Σύλλογοι οικογένειας
 5. Oργανώσεις απόδημου Ελληνισμού
 6. Σύλλογοι παλιννοστούντων
 7. Τοπικοί σύλλογοι
 8. Κοινότητες μεταναστών
 9. Ταμεία αλληλοβοήθειας και αρωγής
 10. Μειονοτικές ομάδες

 

3. ΔΙΕΘNΕΙΣ OΡΓΑNΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡOΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN

(με παραρτήματα στην Ελλάδα)

Περιλαμβάνει διεθνείς, μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Τα παραρτήματα των διεθνών οργανώσεων ασπάζονται τις ίδιες γενικές αρχές ως προς τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας με τις μητρικές. Διατηρούν όμως κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας και αυτονομίας που τους επιτρέπει να προσαρμόζονται στα δεδομένα κάθε χώρας και να καλύπτουν ανάγκες σε εθνικό επίπεδο.

ΥΠOΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ:

 1. Παροχής υπηρεσιών προς τρίτους
 2. Oμάδες αυτοβοήθειας

 

4. ΔΙΕΘNΕΙΣ OPΓANΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΦOPΩN ENΔIAΦEPONTΩN

(με πρόσθετες δράσεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών)

Πρόκειται για οργανώσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά των διεθνών οργανώσεων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι κύριος ή αποκλειστικός λόγος συγκρότησής τους δεν είναι η κοινωνική φροντίδα. Ωστόσο, έχουν αξιόλογη δράση και σ’ αυτό τον τομέα. O βαθμός και η ένταση κινητοποίησής τους διαφέρουν από οργάνωση σε οργάνωση.

 

5. MH KYBEPNHTIKEΣ OPΓANΩΣEIΣ ΔIAΦOPΩN ENΔIAΦEPONTΩN

(με πρόσθετες δράσεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών)

Περιλαμβάνει οργανώσεις που κυρίως έχουν διαφορετική αποστολή από την κοινωνική φροντίδα, αλλά παράλληλα συμμετέχουν ή οργανώνουν (σε λιγότερο ή περισσότερο τακτική βάση) δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Ακόμη, περιλαμβάνει και αυτές που συνδυάζουν τον πολιτισμό με τη φιλανθρωπία.

ΥΠOΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ:

 1. Πολιτιστικοί – φιλανθρωπικοί σύλλογοι γυναικών
 2. Πολιτιστικοί σύλλογοι
 3. Φεμινιστικές οργανώσεις
 4. Oμάδες πίεσης
 5. Σύλλογοι ραδιοερασιτεχνών

 

6. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚOΙ ΣYΛΛOΓOI KAI ΠPΩTOBOYΛIEΣ

(Oρθόδοξη Εκκλησία, άλλες Θρησκείες και Δόγματα)

Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσονται φιλανθρωπικές οργανώσεις που είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με θρησκείες, εκκλησιαστικά ιδρύματα και οι οποίες πλαισιώνονται από εθελοντές. Περιλαμβάνονται επίσης άτυπες δράσεις αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης στα πλαίσια αυτών των εκκλησιών.

ΥΠOΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ:

1. Χριστιανική Oρθόδοξη Εκκλησία

α) Εκκλησιαστικές οργανώσεις με συμμετοχή εθελοντών

β) Χριστιανικές οργανώσεις

2. Άλλα δόγματα και Εκκλησίες

 

7. ΣYΛΛOΓOI KAI ΠPΩTOBOYΛIEΣ ΔIΠΛA ΣTO KPATOΣ

Πρόκειται για κρατικούς φορείς που πλαισιώνονται από εθελοντές. Η συμμετοχή των εθελοντών μπορεί να είναι είτε άτυπη, τακτική ή περιστασιακή είτε πιο οργανωμένη και θεσμικά κατοχυρωμένη.

ΥΠOΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ:

 1. Εθελοντές στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα
 2. Παρά την εκπαίδευση

 

8. ΣYΛΛOΓOI KAI ΠPΩTOBOYΛIEΣ ΔIΠΛA ΣTHN TOΠIKH AYTOΔIOIKHΣH

Η κατηγορία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της αυτοδιοίκησης που πλαισιώνονται από εθελοντές. Υπάρχουν τρεις μορφές εθελοντικής δράσης:

α) άτυπες ομάδες εθελοντών που πλαισιώνουν υπηρεσίες και προγράμματα της αυτοδιοίκησης

β) θεσμοθετημένες ομάδες εθελοντών. Η τυπική μορφή μπορεί να έχει είτε μορφή εθελοντικού συλλόγου είτε ν’ αποτελεί νομικό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης

γ) εθελοντική δράση αλληλοβοηθητικού χαρακτήρα. Πρόκειται για τα μέλη ενός προγράμματος ή θεσμού. Π.χ. τα μέλη των ΚΑΠΗ

 

9. “ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑNΑΓΚΕΣ”

Πρόκειται για κινητοποιήσεις παροχής βοήθειας σε πολίτες που υφίστανται τις συνέπειες έκτακτων γεγονότων. Η κινητοποίηση εθελοντών είναι τυχαία και απροσδιόριστη. Δυνητικοί εθελοντές είναι όλοι οι πολίτες, ενώ το μέγεθος ανταπόκρισης για την παροχή βοήθειας ποικίλλει. Βοήθεια παρέχουν είτε μεμονωμένα άτομα είτε άτυπες και τυχαίες ομάδες πολιτών. Και προσφέρουν χρήματα, υλικά αγαθά ή εργασία.

 

10. ΜΗ ΚΕΡΔOΣΚOΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Περιλαμβάνει ιδρύματα μη κερδοσκοπικά, ιδιωτικής πρωτοβουλίας τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα κοινωνικής φροντίδας.

Σε αυτήν εντάσσονται τα ιδρύματα που είτε παρέχουν προνοιακές υπηρεσίες αυτά καθ’ αυτά είτε διαθέτουν δωρεές σ’ άλλους φορείς (εθελοντικούς και κρατικούς) κοινωνικής φροντίδας.

ΥΠOΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ:

 1. Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών
 2. Ιδρύματα κοινωνικής ευαισθησίας

 

11. ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩN ΚΑΙ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΩN ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕNΩΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) σχεδιάζει, χρηματοδοτεί και αξιολογεί προγράμματα κοινωνικής φροντίδας. Επίσης, δημιουργεί δίκτυα μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αναφέρουμε τρεις τρόπους ενίσχυσης και ενεργοποίησης του εθελοντισμού:

α) χρηματοδότηση προγραμμάτων σε κοινωνικές ομάδες που χρήζουν βοήθειας. Παράδειγμα. “Δράση υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες HELIOS II”

β) πρόγραμμα “Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία” για νέους (Eurorean Voluntary Service). Ξεκίνησε το 1996. Μέχρι τις 31-7-97 στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 1.142 νέοι Ευρωπαίοι από 18 έως 25 ετών. Η Ελλάδα μέχρι το 1998 είχε υποδεχτεί 80 εθελοντές (εκ των οποίων 50 σε προγράμματα κοινωνικής φροντίδας), ενώ 55 Έλληνες (30 εκ των οποίων σε προγράμματα κοινωνικής φροντίδας) συμμετείχαν σε αποστολές άλλων χωρών-μελών

γ) δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων ομάδων αυτοβοήθειας και παροχής κοινωνικής φροντίδας. Παράδειγμα, ευρωπαϊκό Φόρουμ για άτομα με ειδικές ανάγκες

 

12. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤOΒOYΛΙΑ – ΚΕΡΔOΣΚOΠΙΚOΣ ΤOΜΕΑΣ

Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας συνεισφέρει με πολλούς τρόπους στην κοινωνική φροντίδα. Oι δράσεις του δεν είναι πάντα συστηματοποιημένες. Διαθέτει όμως επικοινωνιακή ικανότητα και πολυμήχανες μορφές ενίσχυσης υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Παρατηρείται επίσης διεύρυνση μεταξύ των σχέσεων αγοράς και εθελοντικών πρωτοβουλιών με ευρύτερες συνεργασίες. Ακόμα και αν ισχύουν οι επικρίσεις ότι οι ενέργειες των επιχειρήσεων έχουν στόχο την έμμεση διαφήμιση ή φοροαπαλλαγή, δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα της δράσης τους.

ΥΠOΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ:

 1. Δωρεές και χορηγίες
 2. Μέσω προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
 3. Παροχή δωρεάν εργασίας
 4. Αθλητικά σωματεία
 5. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡOΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ερευνητική διαδικασία συλλογής δεδομένων περιέλαβε: αποστολή 3.000 περίπου ερωτηματολογίων σε εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες, και επιστροφή (συμπληρωμένων) 700, δεκάδες τηλεφωνικές επαφές, πολλές προσωπικές συναντήσεις, ενημέρωση από ειδικό, ημερήσιο και περιοδικό τύπο. O μικρός βαθμός ανταπόκρισης σε επίπεδο ερωτηματολογίων οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: Έλλειψη οργάνωσης και επικοινωνίας, προτίμηση διαπροσωπικής επικοινωνίας, επιφυλακτικότητα και άρνηση δημοσιοποίησης πέραν της τοπικής κοινωνίας. Η έρευνα αξιοποιεί επίσης και κάποια από τα ερεθίσματα που προέκυψαν από την έρευνα των δημοσιογράφων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας κατά τη διαδικασία ανάδειξης και βράβευσης των οργανώσεων με την πλέον σημαντική προσφορά στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας κατά το έτος 1998.

Η “έρευνα για τις εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες στον τομέα κοινωνικής φροντίδας (1997-1999)” περιλαμβάνει 1.600 ονόματα και διευθύνσεις εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων. O συνολικός όμως αριθμός οργανώσεων (λόγω πολλών παραρτημάτων), και πρωτοβουλιών ανέρχεται σε 2.400 περίπου “χώρους” εθελοντικής δράσης.

Εκτιμούμε ότι τελικώς η εθελοντική δράση πλαισιώνει περίπου 3.000 “χώρους” στην Ελλάδα. Με υπόθεση εργασίας την προαναφερόμενη εκτίμηση, συγκεντρώθηκαν αναλυτικά στοιχεία από 585 οργανώσεις και επιχειρήθηκαν οι αντίστοιχες αναγωγές που ακολουθούν.

Τα εξεταζόμενα στοιχεία στις 585 οργανώσεις είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών, ο αριθμός των δραστήριων μελών, δηλαδή αυτών που ασχολούνται σε συστηματική βάση για τη διεκπεραίωση των στόχων της οργάνωσης, ο οικονομικός προϋπολογισμός σε ετήσια βάση και κατά προσέγγιση από τους προϋπολογισμούς της τελευταίας διετίας, ο αριθμός των αμειβόμενων στελεχών και η ακτίνα δράσης τους.

Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των δεδομένων από 589 οργανώσεις, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 10, μας έδωσαν τα εξής αποτελέσματα (πάντα κατά δήλωση των ιδίων των επί μέρους οργανώσεων που έδωσαν στοιχεία):

 1. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών σε 589 οργανώσεις είναι 198.851
 2. Ο αριθμός των ενεργών μελών σε 238 οργανώσεις είναι 27.710
 3. Ο οικονομικός προϋπολογισμός σε 534 οργανώσεις υπολογίζεται σε 6.721.735.000 δρχ.
 4. Τα αμειβόμενα στελέχη σε 300 οργανώσεις ανέρχονται σε 441 άτομα
 5. Η ακτίνα δράσης σε 585 οργανώσεις είναι 79,3% τοπική, 10,7% περιφερειακή και 10% πανελλαδική ή διεθνής

Από τη σχετικά αυθαίρετη πλην ενδεικτική αναγωγή των παραπάνων στοιχείων σε 3.000 οργανώσεις, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

 1. O αριθμός των εγγεγραμμένων μελών θα μπορούσε να έχει φθάσει το 1.019.745. O μέσος όρος της κάθε οργάνωσης τα 340 μέλη.
 2. O αριθμός των ενεργών μελών υπολογίζεται σε 349.286. O μέσος όρος της κάθε οργάνωσης είναι 117 μέλη.
 3. O οικονομικός προϋπολογισμός υπολογίζεται σε 37.762.555.000 δρχ. Κατά μέσον όρο 12.587.000 δρχ. ανά οργάνωση.
 4. Τα αμειβόμενα στελέχη υπολογίζονται σε 4.410, κατά μέσον όρο 1,47 σε κάθε οργάνωση.

Η επεξεργασία δεδομένων των “αμιγώς” εθελοντικών οργανώσεων, δηλαδή των οργανώσεων που αφορούν την 1η Κατηγορία – Εθελοντικές Oργανώσεις Παροχής Υπηρεσιών σε Τρίτους και τη 2η Κατηγορία – Oμάδες Αυτοβοήθειας, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 135 οργανώσεων των δύο πρώτων κατηγοριών μας έδωσε τα εξής στοιχεία:

 1. O αριθμός των εγγεγραμμένων μελών είναι 69.154 και ο Μ.O.(μέσος όρος) 512.
 2. O αριθμός των ενεργών μελών είναι 20.619 και ο Μ.O. 153.
 3. O οικονομικός προϋπολογισμός είναι 1.572.559.000 δρχ. και ο Μ.O. 11.648.000.
 4. Τα αμειβόμενα στελέχη είναι 219 και ο Μ.O. 1,6.
 5. Η ακτίνα δράσης είναι 41,5% τοπική, 30,5% περιφερειακή και 28% πανελλαδική.

Oι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Είναι όμως και πραγματικοί. Η μόνη επιφύλαξη που μπορεί να έχει ο επιμελής ερευνητής αφορά το τυχαίο δείγμα. Τόσο στην 1η κατηγορία όσο και στην 2η έχουν καταγραφεί όλες οι “μεγάλες” οργανώσεις (με πλούσια δράση), ενώ δεν έγινε το ίδιο με τις “μικρές”. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αρτιότερη οργάνωση των μεγάλων οργανώσεων, η οποία τους επέτρεψε να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια που τους στείλαμε. Κάτι που δεν έγινε στον ίδιο βαθμό με τις μικρές.

Εικάζεται λοιπόν πως είναι πιθανόν το γεγονός αυτό να αναιβάζει το Μ.O. των ποσοστών και να εμφανίζει μια σχετικά πιο αναπτυγμένη εικόνα των δράσεων εθελοντικών οργανώσεων από την πραγματική. Oύτως ή άλλως όμως (και με την πιθανή αυτή απόκλιση), ένας σοβαρός αριθμός υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι φαντάζονταν οι αρμόδιοι και κατέγραφαν έως σήμερα οι στατιστικές), ασκείται από τις εθελοντικές οργανώσεις.

 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ -Π.Ο.Σ.Ε.Α. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 110, 262 21 ΠΑΤΡΑ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 57, 105 51, ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ “ΑΙΜΟΔΩΡΗΤΗΣ” ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 12, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ,ΕΡΜΟΥ 127
2) ΣΑΜΟΣ, ΚΑΝΑΡΗ 14

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΝΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Τ.Θ. 700 14, 166 10, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ “ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ” (Σ. ΑΙ. Δ. Ο. Σ. Μ. Υ.) ΤΑΤΟΙΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (ΣΤ. ΕΛΛ. Α.) ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 72, 157 72, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΩΡΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 33, (6ος όροφος) 105 52, ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΟΡΗΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΟΣ [Ε.Δ.Α.Σ.] ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 68 Α, 176 74, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) Ε.Δ.Α.Σ ΧΑΝΙΩΝ,
2) Ε.Δ.Α.Σ. ΣΑΜΟΥ,
3) Ε.Δ.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
4) Ε.Δ.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
5) Ε.Δ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ,
6) Ε.Δ.Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΩΗΣ (Π.Ε.ΠΡΟ.Ζ.Ω.) ΘΕΡΡΙΚΛΕΙΔΩΝ 18, 118 52 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΩ “Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34, 853 00 ΚΩΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΡΟΔΟΥ “ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ” ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 3, 851 00, ΡΟΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” 814 00, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 16, 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 812 00, ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, 811 06

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, 847 00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 844 00, ΠΑΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΩΝΗΣ 3, 455 00, ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΘΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ ΠΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Σ.Ε.ΑΙ.Α.) ΠΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17, 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 680 06, ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ” 682 00, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΦΕΡΩΝ “ΙΣΑΑΚΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ” ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 26, 685 00 ΦΕΡΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΔΙΔ/ΧΟΥ “ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 68 400 ΣΟΥΦΛΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΥΧΕΡΟΥ ΤΟΜΠΑΪΔΗ 27, 680 03, ΤΥΧΕΡΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ “Η ΕΛΠΙΔΑ” ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ 692 00, ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ” ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 10, 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 122, 383 33 ,ΒΟΛΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

300 08, ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ” ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 16, 241 00, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ – ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ “ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ-ΚΟΥΡΤΗ” ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 165, ΚΑΒΑΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ “ΖΩΗ” ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 621 00, ΣΕΡΡΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Τ.Θ. 86, 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ “ΔΕΣΜΟΣ” 250 06, ΑΚΡΑΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.ΒΟΤΣΗ 4, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΤΥΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ,
2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ,
3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΥΡΙΟΥ,
5. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥ,
6. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ,
7. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2, Τ.Θ. 1154 , 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ, 47 100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΑΠΠΩΝ Α. ΠΑΠΑΔΗΜΑ 2, 693 00 ΣΑΠΠΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τ.Θ. 221, 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ “Η ΑΓΑΠΗ” ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, 671 00 ΞΑΝΘΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Η ΑΡΩΓΗ” ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 6, ΤΡΙΚΑΛΑ 421 00,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 17-19, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 431 00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 304 00, ΑΙΤΩΛΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ “Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ” 300 11, ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΝΑΣ 304 00 ΣΤΑΜΝΑ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΒΟΤΣΗ 4, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 1, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΤΕΑΣ “Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ” ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΙΤΕΑ 332 00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΛ. ΔΙΑΚΟΥ 351 00 ΛΑΜΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ, 202 00 ΚΙΑΤΟ Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ “Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ” ΜΑΙΖΩΝΟΣ 110, 262 21, ΠΑΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΜΑΡΕΣ 250 09, ΚΑΜΑΡΕΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Κ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ , 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ” 230 08, ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ “Η ΕΛΠΙΔΑ” 270 57, ΤΡΑΓΑΝΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ “Η ΖΩΗ” ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΓΟΠΑΤΗ 2, 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 215, 641 00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ “Η ΖΩΗ” ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΧΩΝΙΟΥ Ν.ΘΑΣΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Ν.ΘΑΣΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” 505 00 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 503 00, ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 504 00

2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ” ΠΕΛΛΗΣ 9, 104 67 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΣΠ ΑΡΑΧΩΒΗΣ 39, 106 81 ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΖΩΡΤΖ 12, 105 62 ΑΘΗΝΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 103, 185 37, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ” Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54, ΠΥΛΑΙΑ 555 35, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3, 105 73 ΓΟΥΔΙ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 35 ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, 106 81, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ 21 ,
2. ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 21,
3. ΑΡΤΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 15,
4. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΟΘΩΝΟΣ 5

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 68, 115 21 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 7, 105 56,ΠΛΑΚΑ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 78, 152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 1, 105 53, ΑΘΗΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 27, 106 82, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11, 561 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΤΣΙΟΥ 14, 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΤΟΥ 6, 211 00 ΝΑΥΛΠΙΟ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 8, 155 69 ΠΑΠΑΓΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 19, 117 45, Ν.ΚΟΣΜΟΣ

“CHILDREN’S FORUM 21″

ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15, 115 28, ΙΛΙΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 8, 153 41, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Θ.Ι.Ε.) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 55, 115 27, ΓΟΥΔΙ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 15, 116 36 ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ & ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΟΥΡΒΟΥΑΖΙΕ 16, 851 00, ΡΟΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Π. ΜΕΛΑ 33, 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ “Η ΑΓΑΠΗ” ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 831 00 ΣΑΜΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 841 00 ΣΥΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τ.Θ. 111, 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΗΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ – Κ.Ε.Α. ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 18, 47 100 ΑΡΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΛΙΣΣΟΥ 10, ΧΑΝΙΑ

ΚΕΣΑΝ – ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΣ 213 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, 61 100 ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 115, 61 100 ΚΙΛΚΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 15, 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ “ΕΛΠΙΔΑ” ΚΥΠΡΟΥ 2, 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25, 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΒΙΤΣΙ 13, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΠΡΟΤΑΣΗ” ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΛ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 104, 262 25 ΠΑΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ AIDS ΠΑΤΡΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΤΟ ΑΣΥΛΟ ” ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, ΠΑΤΡΑ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Η ΚΥΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ” Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 29, 263 32 ΠΑΤΡΑ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” ΠΑΤΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ “Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 21, 262 21 ΠΑΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 , 271 00 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

“ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ” ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 82, 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 3, ΤΡΙΠΟΛΗ 221 00

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ :
1) “ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΑΛΗ 86-ΓΑΛΛΙΑΣ, 38 221 ΒΟΛΟΣ
2) “ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑ, 384 46 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3) “ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 52, ΛΑΡΙΣΑ
4) “ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 20, 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
5) “ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 54, 422 00 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6) “ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΑΔΑΜ 20, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
7) “ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 106, 403 03 ΛΑΡΙΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΓΑΝΗΣ 10, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 125, 382 21 ΒΟΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 10, 68 100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ “ΣΤΟΡΓΗ” ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 17, Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1, 546 43 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ – ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ” ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ” ΓΡΙΒΑ 23, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7Α, ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 28, 551 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 56, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ” ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 1, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΥΦΛΩΝ “ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ” ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 7, 151 22 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ

“ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” ΣΤΟΥΡΝΑΡΙ 106, 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ :
1) Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 14, 546 21
2) Ν. ΗΛΕΙΑΣ-ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, 271 00 ΠΥΡΓΟΣ
3) Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 4) Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 100, 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21, 163 42, Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ” ΗΠΙΤΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΒΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 189, 382 21 ΒΟΛΟΣ
2) ΛΑΡΙΣΑΣ, 3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

“Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” ΗΛΕΚΤΡΑΣ 10, 212 00 ΑΡΓΟΣ

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3, 821 00 ΧΙΟΣ

“ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ” ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ “ΕΛΠΙΔΑ” ΑΔΡΙΑΝΟΥ 8, 105 56, ΠΛΑΚΑ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 44, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ “ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ” ΥΔΡΑΣ 25, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

“DROM” – ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Θ. ΝΑΤΣΙΚΑ 3, 542 48 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΡΣΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 15, 114 75 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΣΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ ΒΗΛΑΡΑ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ

ΑΡΣΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ 2, ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ Π. Γ. Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, 155 21 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΣΩΤΗΡΙΑ” ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1, ΛΑΡΙΣΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 34, 382 22

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 46, 546 22, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ – ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΟΜΑΔΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – 21 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

“ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, 361 00 Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

“ΠΝΟΗ” – ΦΙΛΟΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 159, 115 27

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ Π. Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24, 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΤΖΩΡΤΖ 6, 106 77 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ” Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ” ΚΟΣΜΩΝ 6, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

“ΜΕΡΙΜΝΑ” ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 27, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

“ΕΛΠΙΖΩ” ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3, 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12Α, 661 00 ΔΡΑΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΧ. ΚΛΙΝ. ΝΟΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΞΟΧΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

“ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ” ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 24, 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 21,546 42 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 36, 564 29 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 36, 546 39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ “Η ΕΛΠΙΔΑ” ΠΕΡ. ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡ. ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΡΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ” ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ Σ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1, 546 26 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π. Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ “ΤΟ ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ” ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 155 69, ΑΤΤΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ ΚΩΛΕΤΤΗ 17,106 81 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 152 36 ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗ, 512 00 ΓΡΕΒΕΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ” ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 273 ΚΑΙ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, 382 22 ΒΟΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

“ΔΙΟΚΛΕΙΟ” ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΝΟΜ. ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ (ΙΣΚΥΝΝ) ΧΩΡΑ 843 00 ΝΑΞΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΟΜΗΡΩΝ ΚΑΤΟΧΉΣ 11-13, 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

4η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ) ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 37 , 653 02, ΚΑΒΑΛΑ

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΟΡΕΙΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 90, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 231 00, ΣΠΑΡΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ) Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 2, 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ 3, 264 45 ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ) ΒΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΥ 47, 382 21 ΒΟΛΟΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 56Α, 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 38, 1ος όροφος 546 23, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 23, 151 27, ΑΘΗΝΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΕΔΟΜΑΚ) 4-5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΝΙΩΝ – Ε.ΝΑ.ΜΟ.Χ. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ, 731 00 ΧΑΝΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΡΜΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

5η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ : 1) Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
παρέχει τεχνική υποστήριξη στο Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες Χανίων.

2) ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
συγκεντρώνει χρήματα για δημιουργία μονάδας εντατικής θεραπείας καρδιολογικής κλινικής.

3) Η ΟΜΑΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ παρέχει νομικές συμβουλές σε πρόσφυγες.

6 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΕΦΙΕ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 169, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΑΘΗΝΑΣ – ΚΟΡΝΑΡΟΥ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Τ.Θ. 191, 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
3) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – Τ.Θ. 15 16, 710 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
4) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Τ.Θ. 16 30, 540 06, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Τ.Θ. 1323, 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
6) ΛΑΡΙΣΑΣ, 7) ΠΑΤΡΑΣ,
ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ :
ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΣ, ΠΡΑΓΑΣ, ΣΟΦΙΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

“ΕΛΑΤΙΑ” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ – ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΣΚΟΡΔΑ 5, 661 00 ΔΡΑΜΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17, 661 00 ΔΡΑΜΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ ΣΠΥΡΟΥ 4, 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΖΑΛΟΓΚΟΥ 53, 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39, 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΙΚΠΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25, ΑΘΗΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 54, 106 81, ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τ.Θ. 77 022, 175 01

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΥΑΓ. ΛΟΥΚΑ 13, 653 02 ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Β.ΟΛΓΑΣ 148, 546 45 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΓΓΕ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23, 106 77, ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ – ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 42, 105 58 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 10, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΟΔΩΝ 8, ΠΑΙΑΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΩΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 124 ΚΑΙ ΑΡΕΘΑ, 264 42 ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

7η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΑ 8, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ” ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 53, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΦΑΔΩΝ 431 00, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΠΟΛΩΝΟΣ 4, ΛΑΡΙΣΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΥΡΔΙΤΣΑΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 75, 621 00 ΣΕΡΡΕΣ

“ΑΝΑΠΝΟΗ” – ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 78, ΚΥΨΕΛΗ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΦΡΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΕΕΙΟ ΑΚΤΗΣ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ : 72 12 375

8η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ”
είναι ένα πρόσφατο εκδοτικό εγχείρημα (αρχές του ’99), με στόχο την καταπολέμιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεκαπέντε μέλη της εταιρείας “Παρέμβαση Κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού”, εκδίδουν περιοδικό, το οποίο αναφέρεται στα προβλήματα των υποβαθμισμένων περιοχών, κυρίως της Αττικής και τα συμβάντα της καθημερινότητας. “Τα Δρομολόγια” πωλούνται αποκλειστικά στον δρόμο, από άνεργους, άστεγους και μετανάστες. Οι πωλητές έχουν προμήθεια το 50% της τιμής πώλησης, κερδίζοντας 200δρχ. από κάθε τεύχος. Έτσι, αφενός κινητοποιούνται θετικά οι άνεργοι και αποκτούν έστω και ένα μικρό εισσόδημα και αφετέρου ενημερώνουν, προτείνουν και ευαισθητοποιούν τους πολίτες για την ενασχόληση τους με τα κοινά.

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ (ΠΑ.Σ.ΠΑ.) ΓΙΑΝΝΑΡΗ 39 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 104 45, ΑΘHNA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘ. ΣΙΓΑΛΑ 9 ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, 542 28 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2) ΑΧΑΪΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4, 262 26, ΠΑΤΡΑ
3) ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 176, 713 06 ΗΑΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
4) Β. ΑΝΑΤ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΟΥΚΑ 33, 212 00

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 3-5, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΟΔΟΣ ΑΒΑΝΤΟΣ, ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΔΑΣ ΑΡ.11, 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 149, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΜΑΝΔΡΟΥ 26, 105 52, ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ Κ.Α.Α.Ν.Α. (ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ) ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 167 77, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕΘΩΝΟΣ 2-4, ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ, 543 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ “ΠΡΟΦ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ” ΜΕΜΑΝΔΡΟΥ 26, 105 52, ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 25, 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΣΑΕΑ) ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 25, 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ 32 ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ, 117 42, ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31, 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ
1. ΑΧΑΪΑΣ. – Α. ΓΑΡΩΝΗΣ 061-521 938
2. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ,
3. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
4. ΚΡΗΤΗΣ,
5. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6. ΤΡΙΚΑΛΩΝ,
7. ΗΠΕΙΡΟΥ,
8. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
9. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 6, 106 82, ΑΘΗΝΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Κ.Ε.) ΑΡΕΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 11-13, 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 6, 106 71 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 722 00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ, 724 00

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ 7-9 Α ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ 52, 112 51 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Τ.Θ. 700 14, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΡΟΔΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 102, 85 100 ΡΟΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΚΑΛΥΜΝΟΥ -ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ,
2) ΚΩ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34, 853 00 ΚΩΣ
3) ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
4) ΠΑΤΜΟΥ – ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ – ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ 10 ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, 833 00 ΣΑΜΟΣ

ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8, 821 00 ΧΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ “Η ΚΥΨΕΛΗ” ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΠΛ. ΛΑΚΕΡΔΑ 18, 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ “ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ” ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ “Η ΕΠΛΙΔΑ” ΓΑΖΗ ΚΑΙ ΚΑΡΒΕΛΑ , 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΣΣΥΛΑ 4, ΓΑΡΙΤΣΑ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΤΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4 , 47 100 ΑΡΤΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΗΦΗ ΒΛΑΣΤΟΥ 16, 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΦΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΠΑΚΗ 33, ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ, 731 31, ΧΑΝΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΑΝΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ” ΠΛ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, 74 100 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΛΕΣΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΩΦΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ CANDIA ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΜΠΕΝΤΕΒΗ Α2, 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 5, 66 100 ΔΡΑΜΑ

ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2, 66 100, ΔΡΑΜΑ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΦΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΣΑΧΙΝΗ 19, 66 100 ΔΡΑΜΑ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 9, 621 20 ΣΕΡΡΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΕΑ 53100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

“Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΑΡΕΦΗ 4, ΑΡΙΔΑΙΑ Ν. ΠΕΛΛΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΥΚΟΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 55, 262 21, ΠΑΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ 20, 212 00, ΑΡΓΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 8, 351 00 ΛΑΜΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 2, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 31, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

“ΕΛΠΙΔΑ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΡ. ΠΑΠΠΑ- ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 8, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΙΝΔΟΥ -ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ, 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΒΟΛΟΥ 137, 413 36, ΛΑΡΙΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Π. ΜΕΛΑ 15 ΛΑΡΙΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΡΟΛΟΥ 8, 383 32, ΒΟΛΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 12, 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 18, 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 53, 67 100 ΞΑΝΘΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30, 67 100 ΞΑΝΘΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 46, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ” ΑΝΤ. ΔΑΝΙΟΛΟΥ 30, 542 49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 57, 546 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ Β.Ε. “ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ” ΔΙΑΛΕΤΤΗ 23, 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΑΡΥΓΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1, 546 36, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΩΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 124 ΚΑΙ ΑΡΕΘΑ, 264 42 ΠΑΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΖΑΒΑΛΛΑ 1, ΑΘΗΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ “ΚΥΒΕΛΗ” Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8, 116 35 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ AIDS – “ΕΛΠΙΔΑ” ΝΑΚΟΥ 4, 117 43 ΑΘΗΝΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ AIDS ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 52, 542 48 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ / Τ.Θ. 108 14, 541 10, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Α.Μ.Ε.Α.

VERY SPECIAL ARTS HELLAS – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΑΦΝΗΣ 8, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 72 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 8-10, 105 53 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 31, 114 75 ΑΘΗΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ Β.Ε. ΛΕΩΦ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3, 561 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ “ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, 563 34, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΙΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 161, 104 46 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ “ΑΕΤΟΙ” ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14, 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑkΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΤΑΛΩΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3, 713 03

ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΑΡΙΩΝ” ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΙΖΙΝΙΑΣ 64

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΦΩΝ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 11-13, 105 52 ΑΘΗΝΑ

2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 37, 116 36 ΠΑΓΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 106, 546 43 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ /Θ. ΧΑΡΙΣΗ 112, 544 53 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΖΩΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΣ TYBEROUS SCLEROSIS ΤΙΜΟΘΕΟΥ 99, 162 32, ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.) ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1, 104 36 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ” ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) Ν. ΑΧΑΪΑΣ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΕΡΚΩΝ 16, ΠΑΤΡΑ
2) Ν. ΠΡΕΒΕΖΑ ,
3) ΘΗΒΑΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 32, ΘΗΒΑ,
4) ΠΑΡΟΥ,
5) ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΘΕΟΤΟΚΗ 7, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
7) Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2Α, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,
8) Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 6, 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
9) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 9 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
10) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ – 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 37, ΚΑΒΑΛΑ
11) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΞΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ 44, 384 45 ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ/ΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ “Η ΑΝΥΜΩΝΗ” ΚΕΑΣ 16, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ “ΠΙΣΤΗ” Τ.Θ. 14360, 115 10 ΑΘΗΝΑ – ΣΙΝΩΠΗΣ 33, 115 10 ΓΟΥΔΙ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 16, ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΟΛΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΕΟΥΣ 11, ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΦΕΙΔΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΙΚΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 47, 105 52,ΑΘΗΝΑ / ΤΡΑΛΛΕΩΝ 151Α 112 46 ΓΑΛΑΤΣΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ SOS ΓΙΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ “ΑΡΓΩ” ΔΗΜ.ΦΑΛΗΡΕΩΣ 44, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε 13, 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 92, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΦΕΙΔΙΟΥ 11, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ” Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2, 152 36 ΑΘΗΝΑ

“ΕΛΠΙΔΑ” – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΜΕΛΙΑΣ 3, 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3, 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΟΛΟΥ 104, 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΦ 1, 115 21

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ” – “ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ” ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 76-78, 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ Π. ΛΕΜΠΕΣΗ 4, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 121, 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23, 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΕΕΝΑΣΔ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΓΝΑΤΙΑ 92, 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΡΟΖΟΥ 135, ΒΟΛΟΣ
3) Ν. ΞΑΝΘΗΣ – 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 252, ΞΑΝΘΗ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΦΕΙΔΙΟΥ 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 92, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ “ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 40, 164 51, ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 37, ΜΑΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 144 51 ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΧΙΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9, 82 100 ΧΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΜΑΙΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 18, 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΡΜΟΥ 198 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8, 821 00 ΧΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΓΙΟΣ ΘΑΛΕΛΑΟΣ, ΜΕΛΑΝΕΣ ΝΑΞΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΥΒΑ 40, 29 100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 49, ΙΑΤΡΕΙΟΝ 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ 34, 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ 2, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΩΛΩΝ 23, 46 100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 21 , 471 00 ΑΡΤΑ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ “ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ” ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Τ.Ο.Τ.Ε., Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΕΡ/ΛΛΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ “Η ΑΓΑΠΗ” ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 51, 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “Ο ΣΩΤΗΡΑΣ” ΝΕΣΤΩΡΟΣ 6-ΠΟΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 700 14, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΝΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ “Ο ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ” ΚΡΙΑΡΗ 27, 731 35 ΧΑΝΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 13Α, 621 22 ΣΕΡΡΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ “Η ΜΕΡΙΜΝΑ” ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ “Η ΑΓΑΠΗ” ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΩΝΟΣ 2, 59 100 ΒΕΡΟΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ, 592 00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΑΜΙΝ 2, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 11, 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ Η ΧΡΗΖΟΝΤΩΝ ΣΤΟ “ΜΕΡΙΜΝΑ” ΑΘΗΝΩΝ 8, 262 23 ΠΑΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ ΛΟΝΤΟΥ 144-146, 262 24 ΠΑΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ” ΦΩΤΙΟΥ 30, 262 24 ΠΑΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ “ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ” ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 10, 322 00 ΘΗΒΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 5 ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

“ΙΑΣΩ” – ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 127, 412 23, ΛΑΡΙΣΑ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙ-ΑΤΟΜΟ” – “ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ” ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 1, 382 21, ΒΟΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Γ. ΔΗΜΟΥ 412 23 ΒΟΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 98, 382 21 ΒΟΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 39 Α, ΒΟΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Α.Μ.Ε.Α. Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 105, 68 200 ΕΒΡΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ “ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” ΕΡΜΟΥ 18, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Θ. 10655, 541 10 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ 23, 543 52 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΦΡΑΓΚΙΝΗ 7, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ Β. Ε. ΚΑΘΗΓ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 13, 546 55 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Β. Ε. ΒΟΓΑ 89, 546 45 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ / ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 43, 551 33

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 43, 551 33, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN Β. Ε. ΚΑΡΑΝΙΒΑΛΟΥ 31, Κ.ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Β. Ε. “Η ΛΑΜΨΗ” ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 49, 546 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 3, 566 25 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 562 24, ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2, 546 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ / ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – “ΕΛΠΙΔΑ” ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Θ. 48 , 570 13 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 8, 731 00 ΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2, 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

“ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙ-ΑΤΟΜΟΝ Β. Ε” ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 27, 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΣΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α. Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 13, 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν. ΧΙΟΥ 822 00, ΒΡΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΑΝΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ 4, ΓΑΡΙΤΣΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “ΔΕΛΦΟΙ” ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε? 41, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 561 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ – Σ.Α.Τ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 141 Β, ΑΘΗΝΑ

Στα πλαίσια των θεραπευτικών κοινοτήτων των προγραμμάτων του ΚΕ.ΘΕ.Α.
Παράδειγμα :
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.ΘΕ.Α. ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ “Η ΙΘΑΚΗ” ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΑΓΩΝΗ 4, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΒΑΡΒΑΚΗ 21, 114 74 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛ. ΣΥΝΔ. ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑ 16,11635 / Λ. ΣΥΓΚΡΟΥ 65, 117 45 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1, 113 61 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 4, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΙΣΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΕΗ -ΤΑΜΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2Α, 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΓΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 455 00

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΥΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 46 100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ “ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ” ΗΠΕΙΡΟΥ 28, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ” -ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 4, 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΔΕΗ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΤΜ.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2Α, 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 18, 241 00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΓΑΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 5, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ , 221 00

ΛΕΣΧΗ ΟΣΕ ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 351 00 ΛΑΜΙΑ

ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 81Α, 351 00 ΛΑΜΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΕ- ΔΕΗ ΑΡΤΑΣ

Ο.Τ.Ε. ΑΡΤΑΣ

4η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 22, 105 53 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 78 Δ ΚΑΙ ΚΙΑΦΑΣ, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ “Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ” ΤΟΡΕΛΛΑ 2, 471 00 ΑΡΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 8, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΓΙΑΝΝΗ 3, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΙΜΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΣΗΤΕΙΑ 723 00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ EΠΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΜΗΡΕΙΑΣ 11, 722 00

ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 1, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΒΡΑΣΙΔΟΥ 135, 231 00 ΣΠΑΡΤΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΟΙΤΥΛΟΥ 232 00 ΓΥΘΕΙΟ , ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 230 51ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 40, 351 00 ΛΑΜΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 2, 383 33 ΒΟΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “ΟΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ” ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40, 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΥΠΑΝΔΡΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ 19, 135 62 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ/ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2, 154 51 Ν.ΨΥΧΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 146,(Ε.Ο.Π. ΚΕ.ΦΟ. ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ) 383 33, ΒΟΛΟΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ 20 382 21

5η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ : 1) Οι ομογενείς Αυστραλίας από την Ακράτα του Ν. Αχαΐας, ενισχύουν οικονομικά το έργο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Αιγιαλείας “Δεσμός”.

2) Οι Δωδεκανήσιοι ομογενείς των ΗΠΑ διέθεσαν χρήματα για την αγορά ενός ελικοπτέρου παντός καιρού (’98). Το ελικόπτερο σταθμεύει στη Ρόδο και εξυπηρετεί τα Δωδεκάνησα για την υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων.

Οι εκτιμήσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, κάνουν λόγο ότι : α) Περισσότεροι από 6.000.000 Έλληνες ζουν εκτός των συνόρων της χώρας μας και β) σ’όλο τον κόσμο υπάρχουν περίπου 3.500 οργανώσεις διαφορετικών μορφών (πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες). Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού έχει καταγράψει, 53 ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων και 71 ομοσπονδίες Εθνικοτοπικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Οι μεγάλες κοινότητες υπολογίζονται σε 76 σ’ όλο τον κόσμο.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ

6η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΗΕPΑ – AMERICAN HELLENIC EDUCATIONAL PROGRESSIVE ASSOCIATION (ΑΧΕΠΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ATHENS CHAPTER HJ 1 – ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΖΕΦΥΡΩΝ 18, 153 42 ΑΘΗΝΑ
2) ATHENS CHAPTER HJ 2 – ΤΜΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
3) ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ HESPERUS
4) ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΟΛΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΙΚΑΡΙΩΝ “Ο ΚΡΙΚΟΣ” ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΑΠΟ Η.Π.Α. “Η ΚΡΗΤΗ” ΠΕΡΙΔΟΥ 10, 731 00 ΧΑΝΙΑ

ΦΑΡΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΚΡΗΣΤΩΝΗ-ΠΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, 61 100 ΚΙΛΚΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Τ.Θ. 83 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ ΛΕΩΦ. ΝΙΚΗΣ 1, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛ/ΠΟΝΤΙΩΝ Ε.Σ.Σ.Δ. “ΜΑΥΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΤΕΣ” ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43, 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΣ, 59 100 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, 59 100 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 13, 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 107, 546 43 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 61, 66100, ΔΡΑΜΑ

7η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΑΜΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67, ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ” Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”

ΛΑΝΙΚΑΡΙΑΝΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23, ΑΘΗΝΑ

ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68 Α, ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10 2ος οροφος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΟΤΣΙΚΙΩΤΩΝ “Η ΣΚΟΥΡΙΤΣΑ” ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 16, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17 (6ος ΟΡΟΡΦΟΣ) ΑΘΗΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ “ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ” ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 852 00

8η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 59-61, 105 54 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 60, 105 53 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΙΝΕΖΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – KASAPI ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48 Β, 104 33

ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΤΣΑ 15-17, 115 22

FORUM ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 121, 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2Α, 113 61 ΚΥΨΕΛΗ

ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 16, 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΥΑΣ

ΠΑΝΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ ΑΡΙΑΝΟΥ 25, 116 35 ΑΘΗΝΑ

ΑΙΓΙΑΠΤΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 51, 104 37. ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΟΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 10, 104 39 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΓΚΟΛΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 8, ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 4, 116 35 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΝΓΚΟ – ΕΛΛΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 60, 114 71 ΑΘΗΝΑ Ή Τ.Θ. 31 824, 1035

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΦ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14, 152 35 ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ

ΑΦΡΙΚΑ SOS ΔΕΡΙΓΝΥ 62, 104 34,ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΝΑΪΔΩΝ 70, 175 61 Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 52, 851 00 ΡΟΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ “Η ΑΡΜΟΝΙΑ” ΜΑΡΤΖΟΚΙΔΩΝ 1, 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ

9η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 3, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ – ΟΠΕΡΕΤΑΣ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14, ΑΘΗΝΑ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 32-34, ΑΘΗΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 26, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Η.Λ.Π.Α.Π. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΧΑΒΡΙΤΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 10, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 10, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Δ.Π. ΙΦΙΓΕΝΙΑΣ 51, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΝ ΑΣΦ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΛΙΝ 6, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 150, ΑΘΗΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΟΝΗΤΩΝ Ο.Σ.Ε.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΛΙΠΕΔΟΥ 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Α-Π- ΖΗΝΩΝΟΣ 3, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΝΤΟΠΛΟΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΚΤΙΝΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΜ. ΟΜΟΣΠ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Α.Σ.Θ. ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, ΑΘΗΝΑ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΒΙΚΤ. ΟΥΓΓΩ 14, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΑΡΝΗ 17, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓ. ΣΥΝΤΑΞ. ΚΑΛΛ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΘΕΑΤΡΟΥ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 13, ΑΘΗΝΑ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ.Ε.Κ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΑΡΧ. ΣΤΑΘΜ/ΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΣΠΡ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Π.Ε.Υ.Κ.Ε.) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΤΙΝΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΤ. ΥΔΡΑΥΛ. ΘΕΡΜ. ΚΑΙ ΚΛΙΜ. ΕΓΚΑΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 28, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΑΕΔ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8, ΚΑΛΑΜΑΚΙ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΙΚΤΙΝΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 , 653 02 ΚΑΒΑΛΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΡΔΑΤΟΥ 1-3, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 63, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣΣΤΑΔΙΟΥ 24, ΑΘΗΝΑ

ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝΙΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΝΑ2-4, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΛΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50, ΠΑΤΡΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ : ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ? ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΕΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΟΡΜΗΝΙΟΥ 38 ΚΑΙ ΗΡΙΔΑΝΟΥ 25, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ : ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ. Ο. ΥΔΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΜΑΤΙΑΣ 127, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΑΡΝΗ 5-7, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΝΑ 2-4, ΑΘΗΝΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ :

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 7, 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΟΕΡΓΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

10 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 9, 133 41, ΖΕΦΥΡΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΓΑΡΙΤΟΥ, 133 41, ΖΕΦΥΡΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ – ΡΟΜ ΚΥΠΡΟΥ 39, 123 51 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 4, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΝΑΡΗ 4 ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ Δ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛ.ΦΑΡΜΑΚΗ 5, 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

ΒΑΪΝΔΡΙΟΥ 41, 561 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ “Η ΑΓΑΠΗ ” ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 22, ΔΕΝΤΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ 546 28 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΑΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 5, 106 62, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 3, 567 27 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2) ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ, 265 00 ΠΑΤΡΑ
3) ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 7, 731 00 ΧΑΝΙΑ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2) ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΑΤΗΣ 2, 113 64 ΑΘΗΝΑ

ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – SAVE THE CHILDREN ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 54, 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ACTIONAID HELLAS ΑΜΥΝΤΑ 1, 116 35 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ UNICEF ΞΕΝΙΑΣ 1, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 9, 106 72, ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΑΗ 14, 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 137, 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 6, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΑΡΗ 166 72
2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26, 546 24

ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΑΡΩΓΗ”

“ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ”

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1, 106 72, ΑΘΗΝΑ

Α).Ε.Ε.Σ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1, 106 72, ΑΘΗΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ :
1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
α. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30, 10683, ΑΘΗΝΑ
β. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 85 ΚΑΙ ΒΟΥΡΘΩΤΟΥ 2, 104 44 ΚΟΛΩΝΟΣ
2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Γ? ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21, 104 32 ΑΘΗΝΑ
3) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 10, 141 22 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ
4) ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΙΑ” ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 28 ΚΑΙ ΧΑΡΑΥΓΗΣ, 141 21 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ
5) ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΙΜΑΙΟΥ 5, 104 41 ΑΘΗΝΑ
6) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1, 106 72,ΑΘΗΝΑ
7) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 89, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 10, 546 25,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
10) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 23, 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
11) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ , 262 22 ΠΑΤΡΑ
12) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, 731 33, ΧΑΝΙΑ
13) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5, 671 00 ΞΑΝΘΗ

Β). Ε.Ε.Σ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1, 106 72,ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ :
1) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 10, 546 25,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 8, 262 23
3)ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7, 412 21 ΛΑΡΙΣΑ
4) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ε’ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10, 532 00, ΑΜΥΝΤΑΙΟ
5) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1, 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
6) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2, 212 00 ΑΡΓΟΣ
7) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΟΥΣΟΥ ΧΟΥΡΔΟΥ 7, 712 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 11,241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
9) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 5, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
10) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΠΑΡΤΗΣ, 231 00 ΣΠΑΡΤΗ
11) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΟΥΣΜΑ ΝΗ 7, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
12) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΒΟΛΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 225, 382 21 ΒΟΛΟΣ
13) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 31, 621 00 ΣΕΡΡΕΣ
14) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ
15) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ 47, 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
16) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑ
17) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 2, 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
18) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ
19) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 33, 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
20) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 39, 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
21) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 671 00 ΞΑΝΘΗ
22) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29, 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
23) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 1, 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
24) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΦΙΛΙΜΩΝΟΣ 11, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΛΗΤΕΙΑ
25) ΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜ. Ε.Ε.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 17, 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
26) ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΕΣ ΠΑΤΡΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8, 262 23 ΠΑΤΡΑ
27) ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΕΣ
α) ΡΟΔΟΣ, β) ΡΕΘΥΜΝΟ

Γ).Ε.Ε.Σ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8, 262 23 ΠΑΤΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ :
1) Σ. Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 8, 262 23 ΠΑΤΡΑ
2) Σ. Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΤΥΝΙΑΣ 7, 713 05
3) Σ. Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝΞΑΝΘΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5, 671 00
4) Σ. Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 5, 271 00
5) Σ. Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΗΧΕΩΝ 8, 521 00
6) Σ. Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 852 00
7) Σ. Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 251 00
8) Σ. Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9, 221 00
9) Σ. Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΩΣΤ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 17, 722 00
10) Σ .Ε. ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21, 104 32, ΑΘΗΝΑ

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 4, 104 39, ΑΘΗΝΑ

2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ (Α.Α.) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 156 (ισόγειο), ΑΘΗΝΑ
1) ΟΜΑΔΑ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ- “ΕΛΠΙΔΑ” – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ “ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΤΙΡΙΩΤΙΣΣΑΣ”, ΑΚΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
2) ΟΜΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΛΙΤΕΥΟΥ 4, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3) ΟΜΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΝΑΡΚΩΜΑΝΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ Ν.Α. Τ.Θ. 750 64 , 176 10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ : (01) 34 74 777
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 18:30 – 20:00
ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ 1 ΚΑΙ ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 62
ΟΜΑΔΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – Γ’ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21
ΟΜΑΔΑ ΤΑΥΡΟΥ – ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 20
ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΡΙΑΔΝΗΣ 10 ΚΑΙ ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΠΑΝΟΡΜΟΥ 59, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΝΑΡΚΩΜΑΝΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ROTARY INTERNATIONAL ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2470 : ΦΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΦΡΥΝΙΑΣ 24, 162 31 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2480 : ΧΑΙΝΤΣ ΚΟΥΝΙΟ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 26, 546 45 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 77 ΟΜΙΛΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

INTERNATIONAL INNER WHEEL ΣΑΜΑΡΑ 55, 154 52 Π.ΨΥΧΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΡΡΑ Α.ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 56, 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
2) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΘΕΙΡΩΝ 14Α, 184 50 ΝΙΚΑΙΑ
3) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, 151 22 ΜΑΡΟΥΣΙ
4) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 14, 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΠΑΤΡΑΣ
6) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΡΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 26, 851 00 ΡΟΔΟΣ
7) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΣΥΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ , 841 00 ΣΥΡΟΣ
8) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΥΒΑ 22, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
9) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ 5, 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
10) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΣΤ.ΦΩΚΑ 6, 621 00 ΣΕΡΡΕΣ
11) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΡΩΦ 18, 655 00 ΚΑΒΑΛΑ
12) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΒΟΛΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑ ΤΟΥ 6, 382 21 ΒΟΛΟΣ
13) ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΞΑΝΘΗΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 26 671 00 ΞΑΝΘΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΛΑΪΟΝΣ – NTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ : ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 79Α, 155 62, ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ : ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΙΣΩΠΟΥ 7, 2113 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 120 ΛΕΣΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 53, ΑΘΗΝΑ
ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1) ΑΠΟΔΗΜΩΝ -ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ
2) ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ
3) ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
4) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΚΑΣΣΑΒΑΤΗ 50, 383 33 ΒΟΛΟΣ
5) ΚΡΗΤΗΣ- Θ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 3, 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
6) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ -ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α?1, 546 40, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7)ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ
8) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΤΖΩΡΤΖ 11, 262 23, ΠΑΤΡΑ
9) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΕΥΒΟΙΑΣ – Γ. ΚΟΥΤΟΥΡΟΥ 9Α, 331 00 ΑΝΦΙΣΣΑ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ – ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10, 105 57, ΑΘΗΝΑ 160 ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ – SOROPTIMIST INTRNATIONAL ΟΜΗΡΟΥ 35, 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ :
1) ΟΜΙΛΟΣ “ΑΝΑΤΟΛΟΛΙΚΟΣ” , Β.ΜΕΛΑ 3, 155 62
2) ΟΜΙΛΟΣ “ΑΤΘΙΔΕΣ”, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 26, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
3) ΟΜΙΛΟΣ “ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”, ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ 6, 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
4) ΟΜΙΛΟΣ “ΘΡΑΚΟ ΜΑΚΕΔΩΝΩΝ”, ΔΙΟΓ.ΛΑΕΡΤΙΟΥ 8-10, 104 46
5) ΟΜΙΛΟΣ “ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ”, ΧΙΛΙΑΝΔΡΙΟΥ 5, 113 63
6) ΟΜΙΛΟΣ “ΚΗΦΙΣΙΑ – ΕΚΑΛΗ”, ΟΔΥΣΣΕΩΣ 4 Α, 146 71 ΠΟΛΙΤΕΙΑ
7) ΟΜΙΛΟΣ “ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ”, ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 62, 112 52
8) ΟΜΙΛΟΣ “ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”, ΑΪΔΙΝΙΟΥ 1, 171 22 Ν.ΣΜΥΡΝΗ
9) ΟΜΙΛΟΣ “ΝΗΡΗΪΔΕΣ. ΞΑΝΘΟΥ 21, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ
10) ΟΜΙΛΟΣ “ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟ”, ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3, 175 63 ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
11) ΟΜΙΛΟΣ “ΨΥΧΙΚΟΥ”, ΜΑΒΙΛΛΗ 7, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
12) ΟΜΙΛΟΣ “ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, ΚΗΦΙΣΟΥ 16, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
13) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “Α?ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 11, 555 35
14) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ”, ΝΙΚ. ΜΑΝΟΥ 2, 546 42 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΒΥΖΑΝΤΙΟ”, ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 20, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
16)ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, Π. ΜΕΛΑ 317, 570 10 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
17) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ”, ΗΡΟΔΟΤΟΥ 38, 551 33, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
18) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑ ΡΟ , 49100 KEΡΚΥΡΑ
19) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΣ “ΔΙΩΝΗ” , ΧΡ.ΠΑΤΣΗ 1, 453 32, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
20) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΣ “ΕΡΩΦΙΛΗ”, ΛΕΩΦ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 178, 741 00, ΡΕΘΥΜΝΟ
21) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΣ “ΑΡΕΤΟΥΣΑ”, ΜΥΣΩΝΟΣ 16, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
22) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, Β.ΟΥΓΚΩ 68, ΚΑΒΑΛΑ 652 01 / ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5, 653 02
23) ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΩΝ “ΑΡΣΙΝΟΗ”, ΦΑΡΩΝ 203, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
24) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΚΥΠΡΟΥ 2, 264 41 ΠΑΤΡΑ
25) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 5, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ 01-68 33 588
26) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΩΝ 13, 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
27) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΣ “Α ΒΟΛΟΥ”, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 66, 383 33 ΒΟΛΟΣ
28) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΣ “ΘΕΤΙΣ” , Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 196, 382 21 ΒΟΛΟΣ
29) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΩΛΕΤΤΗ 16, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
30) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΩΝ, ΡΟΪΔΟΥ 4-6, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
31) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ , ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ 168, 681 00
32) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΣ “ΑΡΜΟΝΙΑ”, ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 25, 691 00 ΚΟΜΗΤΗΝΗ
33) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, ΜΑΡΚΕΝΤΑΟΥ 3, 661 00 ΔΡΑΜΑ
34) ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, ΥΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΦ.1Ο, 671 00 ΞΑΝΘΗ

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “Η ΘΥΣΙΑ” ΕΛΕΥΘ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ, 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΙΜΝΗ ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 846 00

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ “Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ” ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 158, 542 49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑΪΚΟΥ 14, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ “Η ΜΑΝΑ” ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 48, 552 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΛΕΣΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57, 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 570 10

“ΟΡΦΕΑΣ” ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙ, 575 00 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ, 570 10 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ ΑΣΣΗΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, 572 00 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΥΚΩΝ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΝΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ”

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΙΑΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΤΩΝ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΣΝΩΝ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΓΓΑΔΙΚΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΥΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΓΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΑΛΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΠΑΤΣΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΣ “Η ΑΓΑΠΗ”

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΩΝΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΟ ΑΝΘΟΣ” ΔΟΥΡΑΧΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 455 00

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟ” ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59Α, 166 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ 83, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΔΗΡΩΝ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΙΔΗΡΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΤΑΝΗ ΚΑΣΤΡΙ 46 100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΕΛΟΥΝΤΑ , 720 53

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΛΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΑΣΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ – ΕΔΡΑ ΖΗΡΟΣ, 720 59

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 137, 642 00 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, 641 00 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΗ 624 00 Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 11, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΛ. ΚΕΝΕΝΤΥ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΙΩΤΩΝ Ι.ΤΖΑΒΕΛΛΑ, 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘ. ΔΩΡΙΕΩΝ, 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

0273-22 532, -22 168

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΔΥΝΑΜΗ ΗΦΑΙΣΤΟΥ” ΝΕΣΤΟΥ 11, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΘΕΡΑ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΑΜΑΤΡΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΙ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ ΙΑΚΑΡΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ ΙΑΚΑΡΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΡΤΕΜΙΣ” ΛΕΡΟΣ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΤΑΚΟΥ 1, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – WATCH FOR WOMEN’S RIGHTS ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1, 106 71 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – UNION FOR THE WOMEN OF KRETA ΒΟΥΛΗΣ 18, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΚΕ.Γ.Υ. ΛΕΚΚΑ 12, 105 62,ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2, 105 61 ΑΘΗΝΑ

AMERICAN WOMEN OF GREECE- AWOG ΜΕΤΑΞΑ 49 , 166 74, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 42, 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 41, 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 50, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
2) ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ 5, 113 63 ΑΘΗΝΑ
3) ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Χ. ΠΙΝΗ 17, 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΑΝΑΚΗ 7, ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 109, ΑΘΗΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ [EUROPEAN WOMEN'S LOBBY DPRT OF GREECE] ΣΟΛΩΝΟΣ 128, 106 81 ΑΘΗΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΙΚ. ΟΥΡΑΝΟΥ 33, 114 71 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (NON – ALIGNED WOMEN’S MOVEMENT) ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 109,114 72 ΑΘΗΝΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΡΙΝΩΝ 33, 152 33, ΑΘΗΝΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ – LYCEUM CLUB OF GREEK WOMEN ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 14, 106 73 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2, 105 61 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 47, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΟΛΩΝΟΣ 128, 106 81 ΑΘΗΝΑ

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΩΤΗΡΟΣ 11 , 105 58 ΠΛΑΚΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Γ.Ε.) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 120, 114 72 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 26, 116 34 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΑΚΙΓΥ) ΜΙΧ. ΝΟΜΙΚΟΥ 30, 112 53 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 82, 162 32ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57, 105 61ΑΘΗΝΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – PIONEER WOMEN ASSOCIATION ΟΛΥΜΠΟΥ 3, 153 46 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ ΦΕΙΔΙΟΥ 14, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 132, 185 39, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΟΥΛΗΣ 44Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ EMSU ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΟΛΩΝΟΣ 41, 106 72 ΑΘΗΝΑ

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 32, 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 2 , 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 47, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 4, 106 81 ΑΘΗΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ LARGE FAMILIES SUPREME CONFEDERATION OF HELLAS ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 22, 105 53 ΑΘΗΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31, 7ος ΟΡΟΦΟΣ 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΩΚΑΙΑΣ 6, 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (ΚΕΔΕ) CENTER OF RESEARCH AND ACTION FOR REACE ΡΩΜΙΛΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΠΑΠΑΦ/ΣΑ, 146 71 ΑΘΗΝΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Τ.Θ. 30 316, 100 33 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΚΕΝΤΡΟ UNESCO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 30 – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 546 55 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1, 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΜ. ΠΡΩΪΟΥ 69, 841 00 ΣΥΡΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΩΝ Ι. ΣΤΑΪΚΟΥ 14, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 2, 351 00 ΛΑΜΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΤΥΛΙΔΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΣΛΙΝ 31, 351 00 ΛΑΜΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΖΟΝΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΦΕΡΗ 194, 412 23 ΛΑΡΙΣΑ

ΟΜΙΛΟΙ “ΖΟΝΤΑ” ΑΤΤΙΚΗΣ 1) “ΖΟΝΤΑ ΑΘΗΝΩΝ”, 2) “ΖΟΝΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, 3) “ΖΟΝΤΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” 4) “ΖΟΝΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”

4η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΣΙΝΑ 30, 106 72 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : 1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 7, 546 35, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 55, 261 10 ΠΑΤΡΑ

SOS ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Τ.Θ. 3724, 102 10 ΑΘΗΝΑ

SOS – ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 22, 546 24, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 32, 546 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

YRE – ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1) ΑΘΗΝΑ -ΜΑΙΖΩΝΟΣ 1, 104 38 ΑΘΗΝΑ 2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 3) ΚΕΡΚΥΡΑ, 4) ΔΡΑΜΑ , 5) ΚΟΖΑΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΦΙΑΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 18-20, 106 80 ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Π.ΑΝ.ΔΙ.) Τ.Θ. 475 01, 113 10,ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΣΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΕΣΕΑΝ) ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 7, 116 36 ΑΘΗΝΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΞΙΜΟΥ 43-47, 262 22 ΠΑΤΡΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 67, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ACT UP ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ 7 , 115 28, ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΟΒΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 51, 546 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 31, ΘΗΣΕΙΟ, (Τ.Θ. 260 77, 100 22)

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΑΒΑΚΗ 17, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 46 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (LIA-ΕΛΛΑΣ) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΣ 16, 118 51 ΘΗΣΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 25, 106 43 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΜΗΝΙΟΥ 9, 112 58 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 6, 106 71 ΑΘΗΝΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 1Γ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 33, 106 80 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑ 16, 116 35 ΑΘΗΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 3, 173 42 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΛ.ΙΝ.Α.Σ.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ 3, 73 132,ΧΑΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΝΙΑΣ 5, 11 42 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : 1) ΣΕΡΡΩΝ -ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 16, 621 00 ΣΕΡΡΕΣ 2) ΛΑΡΙΣΑΣ – ΡΟΪΔΟΥ 15, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ 3) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΦΕΙΔΙΟΥ 4, 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

5η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – Π.Ο.Ρ.Π.Ε. CB ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 64 ΚΑΙ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” ΔΩΡΟΥ 9, 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΥΤΕΧΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 23, 471 00 ΑΡΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΟΝΙΑΣ 128, 653 02 ΚΑΒΑΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΟΝ” ΠΛ. ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 4, 652 01

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – K.V.L. ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5, 653 02, ΚΑΒΑΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΡΑΣ 8, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ “Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ” ΟΔΟΣ ΤΩΝ 118 ΑΡΙΘ. 42, 231 00 ΣΠΑΡΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 8, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΛΑΡΙΣΑ

V.H.F. ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 1, 546 30, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ C.B.1 ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ 165, 566 30ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

α)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ” ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΤΡΕΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 46 100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 5 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 163 45

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΝ ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΑ 5, ΧΑΪΔΑΡΙ

ΙΔΡΥΜΑ ΒΗΘΛΕΕΜ (ΟΡΦ/ΦΕΙΟ-ΟΙΚΟΤ/ΦΕΙΟ) ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 21 & ΝΑΞΟΥ 2, 112 56

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 39, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ “Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ” ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 116, ΛΑΡΙΣΑ, 415 00

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 128, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 136 45

ΟΡΦ/ΦΕΙΟ-ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ “ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ” ΠΑΠΑΓΟΥ 15 ΕΚΑΛΗ , 145 65

ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΛΕΣΧΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ “Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ” ΑΝΟΙΞΕΩΣ 24 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64

ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 190 05

ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ” ΑΓ.ΤΡΩΑΔΟΣ 7 Ν. ΛΙΟΣΙΑ, 131 22

ΕΚΚΛ. ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, 166 71

ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 83 ΑΜΦΙΘΕΑ, 175 64

ΕΚΚΛ. ΙΔΡΥΜΑ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” (ΟΡΦ/ΦΕΙΟ) ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 14, Ν. ΣΜΥΡΝΗ, 171 22

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 10 Ν.ΦΑΛΗΡΟ, 175 61

ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΛΑΟΔΑΜΑΝΤΟΣ 18, Λ.ΣΚΟΥΖΕ 104 44

ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 15, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 41

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΘΗΣΕΙΟΥ (AΡΡΕΝΩΝ) ΓΡΑΝΙΚΟΥ 4, ΘΗΣΕΙΟ 104 35

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΘΗΣΕΙΟΥ (ΘΗΛΕΩΝ) ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 21 , ΘΗΣΕΙΟ 104 35

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19 ΚΥΨΕΛΗ, 113 61

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΡΙΗΝΗΣ-ΣΦΑΕΛΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 22

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ 24, ΙΛΙΣΙΑ 157 72

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΗΣΕΙΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ 1, ΘΗΣΕΙΟ 118 51

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 176 75

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, 117 41

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 3 ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 116 33

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ” ΕΛΛΗΣ 7 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , 176 72

ΕΣΤΙΑ “ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ” ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 30 ,117 44 Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΗΘΑΝΙΑ” 190 05, Ν.ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” Π.ΡΑΛΛΗ 2, 151 21, ΠΕΥΚΗ

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ “ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” ΗΠΕΙΡΟΥ 69, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΡΦ/ΦΕΙΟ “ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ” ΡΑΛΛΗ 2, 151 21 ΠΕΥΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩ ΝΟΣ 1, 190 05, Ν.ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ
1) ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 22 ΕΝΟΡΙΑΚΑ
2) ΕΚΚΛ.ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ” ΧΡ. ΜΑΝΤΑΚΑ 2 Ν.ΙΩΝΙΑ
3) ΕΚΚΛΗΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ “Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” ΑΡΤΑΚΗΣ 5 Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑ
4) ΕΚΚΛ. ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΘΗΛΕΩΝ “Η ΑΓ.ΦΙΛΟΘΕΗ” ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
5) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 14 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6) ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ” ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑ
7) ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΕ 4 ΝΑΟΥΣ
- ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (σιτίζονται 40 άτομα)
- ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (σιτίζονται 30 άτομα)
- ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (σιτίζονται 35 άτομα)
- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (σιτίζονται 30 άτομα)

8) ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 94, 545 00, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ- ΠΛΑΤΑΙΩΝ, 545 00, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ “ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ” Γ.ΒΙΖΥΗΝΟΥ 64, 545 00, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Η ΖΩΗ” ΘΗΛΕΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1, 545 00, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΣΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΣΗ (ΤΕΡΜΑ), 543 52, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΦΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ” ΠΑΠΑΦΗ 33, 546 38, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 4, 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΕΝ ΤΩ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜ.ΜΑΡΓΑΡΙ 4, 546 21ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ” 570 01, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ “Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” 7ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, 545 00, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΩ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ “ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ” ΚΑΛΥΜΝΟΣ , 852 00

ΕΚΚΛ. ΙΔΡΥΜΑ “ΜΙΧΑΛΕΙΟ ΣΠΙΤΙ” ΚΑΛΥΜΝΟΣ 852 00

Ι. Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 811 00
1) ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2) ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ι.Μ.
3) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
4) ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ
5) ΕΚΚΛ. ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΥΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΠΑΙΔΩΝ
6) ΕΚΚΛ. ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΥΌΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΠΑΙΔΩΝ
7) ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ “Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ”
9) “ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΓΑΠΗΣ” – ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
α) Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ
β) Ι. ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ – ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ
γ) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ – ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ
10) ΒΡΑΔΙΝΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΝΕΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑ ΘΗΡΑΣ

Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΕΡΟ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΧΙΟΥ 822 00

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, 84 100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 841 00

Ι. Μ. ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ 1) EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ “ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ” ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 2) ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΜΟΣ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ” ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ Ι. Μ. ΣΥΡΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ “ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ” ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 8 , 311 00, ΛΕΥΚΑΔΑ

ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ

ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ “Ο ΣΩΤΗΡ” ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 281 00

“ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ” ΕΝΟΡΙΑΣ Ι. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ι. Μ. ΑΡΤΗΣ
1) ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ Π. ΜΑΝΕΓΓΑ 2, 471 00 ΑΡΤΑ
2) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
3) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (100 μέλη)

ΣΥΣΣΙΤΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΣΣΙΤΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 21, 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ “ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ”

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
1) ΕΛΚΚΛ. ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”
2) ΕΚΚΛ. ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ “ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
3) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΦΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
2) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ
3) ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ “ΟΙ 4 ΜΑΡΤΥΡΕΣ” ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 47, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΚΚΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 741 00

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ι.Μ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ” ΡΕΘΥΜΝΟ 74100 ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΚΚ.ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Λ. ΚΝΩΣΟΥ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ” ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ 20, 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ” ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
1)”ΣΠΙΤΙ ΑΓΑΠΗΣ” Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΝΤ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2) ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡ.ΑΝΤ.ΜΑΚΡΑΚΗΣ
3) ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΕΡΟΝΤΩΝ “Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΙΔΑΚΗΣ
4) ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ
5) ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΟΡΙΕΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ – “ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗ” – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΙΡΕΣ 704 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΣΤΙΑ “Η ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ” Π. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 16, 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ι.ΜΗΤΡ. ΠΕΤΡΑΣ “Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ” 724 00 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΩΝΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ 5, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 721 00 ΛΑΣΙΘΙ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ” ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 1, 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΔΙΑΚΩΝΙΑΣ ΕΝ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 721 00 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙ

ΕΚΚΛ. ΟΡΦ/ΦΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ” (ΠΡΩΗΝ ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΕΙΟ) ΜΠΕΡΤΕΒΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 715 00

ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ
1) “ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΓΑΠΗΣ” ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ
3) “ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” [ΔΩΡΕΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ]

Ι.Μ. ΣΙΔΙΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
1) ΕΚΚΛ.ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ “ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ” ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, 623 00, ΣΕΡΡΕΣ
2) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Η ΕΜΜΕΛΕΙΑ” (ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50, ΣΕΡΡΕΣ 621 00
3) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, 62 300 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
4) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΗΣ 62 300, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΕΣ
5) ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ “Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ” ΑΡΧΕΛΑΟΥ 4 , ΣΕΡΡΕΣ
6) ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ 40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 9, ΣΕΡΡΕΣ
7) “ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΓΑΠΗΣ” Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 , 621 23 ΣΕΡΡΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΥΦΙΝΗ” – ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

“ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ – ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ” ΤΗΣ Ι.Μ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓ.ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ “ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ” ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Ι.Μ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ” ΒΑΤΟΠΕΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ” ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 581 00

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΛΛΑΣ
1) “Γεύματα Αγάπης” ( Συσσίτια)
2) Έχει την ευθύνη του τοπικού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
3) Παροχή βοήθειας σε νέους, ηλικιωμένους και άπορους.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ “Η ΑΓΑΠΗ” Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2, 531 00, ΦΛΩΡΙΝΑ

ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ “ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ” ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ 10, 531 00,ΦΛΩΡΙΝΑ

ΕΚΚΛ. ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΤΗΣ Ι. Μ. ΣΙΑΣΑΝΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ – “Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ” ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ , 503 00 Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ “Η ΒΟΗΘΕΙΑ” ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Ι. ΝΑΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Ν.ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
3) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
4) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Ν. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 8, 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

“ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ” ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1) ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ “Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” 231 00, ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
2) ΙΔΡΥΜΑ ΑΜΕΑ ΜΟΛΑΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” 230 52, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑ

Ι. Μ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1) ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 333, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
2) ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΝ “Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3) ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ι.Μ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ 36 ΕΝΟΡΙΑΚΑ
4) ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟΝ ΓΗΡΟ/ΜΕΙΟ
β) “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΕΙΟΝ” ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
γ) ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΕΙΟΝ-ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ
δ) ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΕΙΟΝ – ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ
ε) “ΛΕΛΑ ΜΑΝΩΛΕΑ”- ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΟΥ

Ι.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
1) ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
2) ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”
3) ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
4) ΤΑΜΕΙΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΤΗΣ Ι. ΜΤΡΟΠΟΛΗΣ

Ι.Μ. ΗΛΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
1) ΑΣΥΛΟΝ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ “Η ΝΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ”
2) ΑΣΥΛΟΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ” ΓΑΣΤΟΥΝΙ
3) ΑΣΥΛΟΝ “Ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΑΣ”
4) ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
5) ΑΣΥΛΟΝ “Ο ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ KAI ΙΟΥΣΤΙΝΗ” ΠΕΛΟΠΙΟΥ
6)ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΟΙΚ/ΦΕΙΑ
α.ΔΡΕΣΕΙΟΝ -ΠΑΤΡΑ, β.ΦΟΥΦΕΙΟΝ – ΑΘΗΝΑ, γ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΝ – ΑΘΗΝΑ
δ.ΒΩΣΕΙΟΝ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ε.ΒΩΣΕΙΟΝ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7) ΦΙΛΟΠΤΩΧΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ “ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ” ΑΜΑΛΙΑΔΑ, 272 00

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΥΡΓΟΥ “Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ” ΠΥΡΓΟΣ 271 00

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑΣ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΕΚΚΛ.ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ “ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ” ΣΠΑΤΑ ΗΛΕΙΑΣ, 271 00

ΕΚΚΛ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ “ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ” ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 201 00

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΑΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ “ΣΠΙΤΙ ΕΙΡΗΝΗΣ” ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 5, 241 00ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΣΕΛΙΒΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

ΔΡΟΣΙΝΕΙΟ ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΔΡΟΣΙΝΗ 1 ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ, 302 00

Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
1) ΡΑΧΟΥΤΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
2) ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
3) ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΡΑΧΟΥΤΕΙΟΥ ΕΚΚΛ.ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
4) ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ Ι. Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
5) ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟ ΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
6) ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΠΛ. ΔΙΑΚΟΥ 351 00 ΛΑΜΙΑ
8) ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΠΗΓΑΔΟΥΛΑ , ΛΑΜΙΑ 351 00

ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ – ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ 26, ΘΗΒΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΘΗΒΩΝ ΜΝΑΣΗΛΑΟΥ 1, ΘΗΒΑ 322 00

Ι. Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ
1) ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ “Η ΚΥΨΕΛΗ” ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗ 23 , 341 00
2) ΕΚΚΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” ΒΑΚΗ 21 ΧΑΛΚΙΔΑ, 341 00
3) ΕΚΚΛ. ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ” Ν. ΑΡΤΑΚΗ, 346 00 ΕΥΒΟΙΑ
4) ΕΚΚΛ. ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ “Η ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ” ΧΑΛΚΙΔ, 341 00

ΟΡΦ/ΦΕΙΟ “ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ” ΔΕΛΦΩΝ 38, ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

ΕΚΚΛ ΜΑΘΗΤΙΚΙΚΟ ΟΙ/ΦΕΙΟ “Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΟΤΕΧΝΗΣ” ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 10 ΘΗΒΑ 322 00

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
1) “ΣΠΙΤΙΑ ΓΑΛΗΝΗΣ” ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ Μ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ
α) ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ Ι. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, 384 46 Ν.ΙΩΝΙΑ
β) ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ Ι. Ν. ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 13, 382 22, ΒΟΛΟΣ
γ) ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
δ) ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ Ι. Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ε) ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 24α, 383 33 ΒΟΛΟΣ
2) ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΕΡΤΙΠΗ 48, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΣΤΡΑΚΕΙΔΙΟ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 13, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΚΚΛ. ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 3, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΡΕΩΣ 23, 410 00 ΛΑΡΙΣΑ

“ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ” ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7, 413 34 ΛΑΡΙΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 226, 385 21 ΒΟΛΟΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ -ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΧΑΝΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 98, 383 33 ΒΟΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 35 ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΟΛΟΣ

Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
1) “ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ”
2) ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΑ ΤΑΜΕΙΑ
3) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΙΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΕΑ

ΝΑΟΣ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, 68 100

ΣΤΑΥΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ” 9ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” ΚΑΡΥΤΣΗ 14, 105 61 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ – ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ “ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ” ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ 1821, 73 132 ΧΑΝΙΑ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 23 ΧΙΟΣ

1 β) ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 144, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΦΑΚΘ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΑΤΤΗ 5, 546 22, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 6, 66 100, ΔΡΑΜΑ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, 623 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΡΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΦΙΛΩΝ ΟΡΦ/ΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ “Μ.ΑΛΕΞΕΝΔΡΟΣ” ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 186, 546 43 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ “Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ” 814 00, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΙΟΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 36, 84 100 ΣΥΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ 14ης ΜΑΪΟΥ 78, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ “Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ” – ΜΕΚΚΕΙΟ ΟΡΦ/ΦΕΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 12, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 455 00

ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15, ΤΡΙΠΟΛΗ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΜΟΛΑΩΝ 230 52 ΜΟΛΑΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 6, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ “Η ΑΓΑΠΗ” ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ “Η ΕΛΠΙΣ” ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 13, 544 54, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ “Η ΕΥΠΟΙΙΑ” ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΠΑΓΩΝΔΑ “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” ΠΑΓΩΝΔΑΣ ΣΑΜΟΥ, 831 03

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 832 00, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 722 00, ΚΡΗΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 38-40, 821 00 ΧΙΟΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β, ΧΙΟΣ

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ “ΕΛΕΟΥΣΑ” ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 5, 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΝΤΕΧΙΣΤΑΚΗ 11, 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ “Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ” ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΙΝΟΙΔΩΝ Ν. ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ “ΑΝΘΟΥΣΑ” Ν.ΣΚΟΠΟΣ 620 44 ΣΕΡΡΕΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΕΔΕΣΣΗΣ

ΤΟ “ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΙΛ. ΣΩΜ. ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΩΝ ΕΔΕΣΣΗΣ

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 1, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ” ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΙΝΙΔΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 10, 69 100ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ “ΠΑΝ. ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ” ΚΑΝΑΡΗ 19, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤEΦANOY ΤΑΤΗ 5, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ “Η ΔΟΡΚΑΣ” ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

IOCC – INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 59-61, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΘΗΝΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3, 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ “Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ” ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 60 ΚΑΙ ΣΕΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 8, 114 71 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ “Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ” ΒΟΛΟΥ ΓΑΖΗ 161, 382 21 ΒΟΛΟΣ
2) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ “Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ” ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14, 841 00 ΣΥΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ 12, 412 22, ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 33 ΚΑΙ ΚΑΥΚΑΣΟΥ, ΚΥΨΕΛΗ, 113 63 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 4, 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2) ΘΗΒΩΝ, 3) ΙΤΕΑΣ, 4) ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 5) ΛΙΒΕΔΕΙΑΣ, 6) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” ΑΡΜΕΝ 35, 661 00, ΔΡΑΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” Β.Ε.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5, 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ “Ο ΕΛΕΗΜΩΝ” ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 17, 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΟΛΑΙΩΝ “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ” Π. ΡΑΛΛΗ 247, 184 50 ΝΙΚΑΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ “Η ΟΔΟΣ” ΔΑΝΑΩΝ 94, 131 22 Ν.ΛΙΟΣΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΩΚΙΩΝ 28, 162 31 ΒΥΡΩΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ” ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 15-17, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (Ο.Χ.Γ.)- “ΣΠΙΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ : ΚΑΝΙΓΓΟΣ 12, 106 77, ΑΘΗΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 151 27, ΜΕΛΛΙΣΙΑ

“Η ΕΛΠΙΔΑ” ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45, 106 72 ΑΘΗΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ” ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 26, 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ “ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ” Τ.Θ. 49, 630 81, Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΒΥΖΑΝΤΟΣ 19, 546 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΤΕΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” ΔΡΑΓΟΥΜΗ 36, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ” ΡΟΔΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 44Β, 85 100 ΡΟΔΟΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “Η ΟΣΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

“ΕΠΑΛΞΕΙΣ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 49, 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ
2) ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ – ΙΚΑΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ “Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 40, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΧΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, 106 72, ΑΘΗΝΑ

Χ.Α.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΝ, 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
1) ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΔΩΝ-ΑΡΤΙΤΕΛΗ 8, 551 32, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2) ΧΑΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, 570 10

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ” ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 4, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ, 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Ο Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ” ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 2, 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ “ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΟΔΙΤΗΣ” 69 100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ” ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 24, 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ” ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 9, 546 35, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΕΔΕΣΣΑ

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΩ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 11, ΚΩΣ. 853 00

ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΠΗΣ ΝΑΠΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ “ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ 30, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΒΑΡΝΑΛΗ 9, 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ “ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ” ΟΛΥΜΠΙΩΝ, 271 00, ΠΥΡΓΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΤΥΦΛΩΝ “Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 60, 221 00, ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗ 30, 231 00 ΣΠΑΡΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ Ι.Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 27, 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

“ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝ” ΚΑΝΙΓΓΟΣ 4, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

2 ΥΠΟΚΑΤΗΡΟΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΗΡΟΥ 9, 106 72, ΑΘΗΝΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ, ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ 84 100

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΝΤΖΕΝΙΧΟΥ 1, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ 842 00, ΤΗΝΟΣ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΟΔΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5, 851 00 ΡΟΔΟΣ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΗΡΑΣ 847 00, ΘΗΡΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 120Β, 546 45, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΝΟΥΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΒΙΛΗ 2, 154 52. Π.ΨΥΧΙΚΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΕΞΑΡΧΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΡΥΘΜΩΝ (ΟΥΝΙΤΕΣ) ΑΧΑΡΝΩΝ 246, 112 52 ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΕΞΑΡΧΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΡΜΕΝΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΡΕΝΕ ΠΥΩ 2, 177 44 Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ, 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΘΗΡΑΣ 847 00, ΘΗΡΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΘΟΠΟΥΛΗ 39, 851 00, ΡΟΔΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΦΡΑΓΚΩΝ 19, 546 25, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ” ΑΓ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ 56, 841 00 ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ

CARITAS ΕΛΛΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 52 , 104 32

ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΕΡΕΖΑΣ “ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ” ΤΕΡΜΑ ΑΙΜΩΝΟΣ, 104 42 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΕΡΕΖΑΣ “ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ” ΙΘΑΚΗΣ 97, 112 51 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΕΡΕΖΑΣ “ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ” ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΩΝ 3, ΧΑΛΕΠΑ, 731 00, ΧΑΝΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ ΡΑΛΛΗ 2, 151 22, ΠΕΥΚΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ 841 00 ΣΥΡΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΙΑΝΙΔΩΝ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 13, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 69, 153 41, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1.ΕΣΤΙΑ “ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ” – ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 30, 117 44, Ν. ΚΟΣΜΟΣ
2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” – ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43, 11 44, ΑΘΗΝΑ
3. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΗΘΑΝΙΑ” – 190 05, Ν. ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
4. ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ “ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” – ΗΠΕΙΡΟΥ 69, 153 41, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ” – ΡΑΛΛΗ 2, 151 21, ΠΕΥΚΗ
6. ΙΔΡΥΜΑ “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” – 190 05, Ν. ΜΑΚΡΗ
7. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΣΡΕΙΤΗΣ” – ΡΑΛΛΗ 2, 151 21, ΠΕΥΚΗ

ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 220, 176 71, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :
ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΗΣ 36, 105 57, ΑΘΗΝΑ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΙΔΩΝΗ 8, 105 53 ΑΘΗΝΑ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 24, 546 24

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΛ.ΕΒΡ.ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 29, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΕΛΓΙΑ 18 Β, 452 21ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 20, ΒΟΛΟΣ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 28 ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΕΟΥΣ 282, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΣΙΝΑ 68, ΑΘΗΝΑ

ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ ΛΑΜΙΑΣ 30, 185 42 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 26, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ , 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΙΣΙΔΑΣ 34, 171 24, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 3, 104 39 ΑΘΗΝΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ (ΠΡΩΗΝ ΠΛΥΜΜΟΥΘΙΟΙ) ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΜΕΘΟΔΙΣΤΕΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 112Β, 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 71 000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑΣ 50, 105 58 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ 26, 106 81 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΒΕΝΙΣΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΩΤΗ Λ.ΑΜΑΛΙΑΣ 50, ΑΘΗΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 4, ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ- ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 , 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ” ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 7, 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΟΡΕΟΥ 10, 6ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

“ΣΙΧ” – ( θρησκευτική αίρεση των Ινδών, που ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα με σκοπό να συμφιλιώσει τον ισλαμισμό με τον ινδουισμό) ΓΑΛΑΤΑΣ, Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΛΕΜΑΝΣΩ 15, 671 00 ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΕΡΜΟΥ 81, 691 00

7η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (ΣΕΑ) ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. “ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ” ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17, 101 87, ΑΘΗΝΑ

“ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ” – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4, 491 00, (Τ.Θ. 232) ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΟΥΡΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 455 00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ “ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ” ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 45, 661 00 ΔΡΑΜΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΙΚΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

( Πηγή:   http://www.paremvassi.gr)

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία ΑΡΘΡΑ καὶ σημειώθηκε ὡς . Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.